COMUNICADO DIRIGIDO AL FÚTBOL BASE DEL SRC

OINARRI-FUTBOLARENTZAKO JAKINARAZPENA

Alde batetik, fut­bo­laren etork­izu­nari buruz, oro har, sortzen ari den ziur­ga­beta­suna eta, bestetik, SRC eta bere Oinar­ri-Fut­bo­lari dagokionez zehaz­ki, Zuzen­dar­itza Bat­zorde honek ondokoak adier­azi nahi ditu:

  1. SRCk, dator­ren denbo­raldirako, print­zi­p­i­oz, pasa den denbo­ral­dian behe-maile­tako kat­e­gori­etan izan­dako jokalari guztiekin kon­tatu nahi du.
  2. Uneotan, ez dugu infor­mazio nahiko­rik jakin ahal iza­teko noiz eta zer bald­intzatan ekingo zaien entre­na­men­duei, ez eta noiz izan­go den dator­ren denbo­ral­diaren hasiera ere.
  3. Zuzen­dar­itza Bat­zordea kon­tu­an iza­t­en ari da hain­bat auk­era, ahal dela, zain­du ahal iza­teko COVID-19ak eragin­dako pan­demi­ak nahasirik utzi dituen Klubaren eta berde-beltz famil­ia (bazkideak, oinar­ri-fut­bo­la, babesleak…) osatzen duten esta­mentuen ekonomiak.
  4. Auk­era horiek mahai gainean jartzen ahalegin­duko gara, Bazkideen Batzar Oroko­r­ra egin ahal iza­teaz bat­era eta ditu­gun auk­erei buruzko infor­mazio fida­gar­ria izan ord­u­an. Une eta gune hor­re­tan erabakiko dira kontuok.

Azkenik, SRCk lasaita­sun mezua igor­ri nahi dio Oinar­ri-Fut­bo­lari, eguno­tan,  eze­gonko­r­ta­suna nagusi bada ere. Ziur gaude, guz­tion lanarekin eta elkar ulertzearekin bat­era, itsasontzi honek nor­a­bide egokia izan­go duela aurrerantzean.

—————————————————————————————————————————————————————-

COMUNICADO DIRIGIDO AL FUTBOL BASE:

Ante la incer­tidum­bre que se está generan­do sobre el futuro del fút­bol en gen­er­al, y del SRC y su Fút­bol Base, en par­tic­u­lar, esta Jun­ta Direc­ti­va quiere señalar lo siguiente:

1. El SRC, en prin­ci­pio, quiere con­tar la próx­i­ma tem­po­ra­da con todos los jugadores que durante la ante­ri­or han for­ma­do parte de sus cat­e­gorías inferiores.

2. En estos momen­tos care­ce­mos de la infor­ma­ción nece­saria para saber cuan­do y bajo que condi­ciones se van a restable­cer los entre­namien­tos, así como el ini­cio de la tem­po­ra­da próxima.

3. La Jun­ta Direc­ti­va está bara­jan­do difer­entes opciones para sal­va­guardar, en medi­da de lo posi­ble, la economía del Club y la de los esta­men­tos que for­man parte de la famil­ia verdine­gra (socios, fút­bol base, patroci­nadores…), muy trasto­ca­da por la pan­demia gen­er­a­da por el COVID-19.

4. Estas opciones intentare­mos pon­er­las sobre la mesa en cuan­to podamos realizar la Asam­blea Gen­er­al de Socios y poseamos infor­ma­ción fidedigna de las posi­bil­i­dades que ten­emos, sien­do allí donde se diri­man estas cuestiones.

5. Por últi­mo, el SRC quiere enviar un men­saje de tran­quil­i­dad al Fút­bol Base, a pesar de la inesta­bil­i­dad de los tiem­pos que cor­ren. Seguro que con el tra­ba­jo y la com­pren­sión de todos, la nave seguirá un buen rum­bo en el futuro.

AUPARIVER! GORASESTAO!